اختتامیه‌های جشنواره تئاتر فجر

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 38

2:55:25

66%
اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 37

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 37

2:34:29

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 36

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 36

2:41:43

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 35

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 35

3:27:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 34

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 34

3:48:38

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 33

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 33

3:19:09

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 32

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 32

3:31:14

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 31

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 31

2:45:15

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 2

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 2

2:22:06

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 30 - بخش 1

1:13:03

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 2

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 2

1:53:54

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 1

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 29 - بخش 1

1:15:04

جشنواره فجر 39

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

1:50:00

50%
الف کاف شین

الف کاف شین

0:50:00

ناخوانده

ناخوانده

1:25:00

33%
راشومون

راشومون

1:15:00

50%
کمین ژاله

کمین ژاله

1:30:00

75%
هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود

هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود

1:30:00

100%
کمان‌ابرو

کمان‌ابرو

1:00:00

تن‌ها

تن‌ها

0:45:00

50%
پاشوره

پاشوره

0:45:00

گودو

گودو

1:00:00

بین یه عالمه ماهی

بین یه عالمه ماهی

1:10:00

ریبوت

ریبوت

1:05:00

66%

نشست‌های پژوهشی جشنواره فجر 39

کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی

کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی

1:36:10

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

تماشاخانه مجازی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

1:17:29

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

1:19:08

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

1:38:25

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

1:23:27

اختتامیه‌های جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

0:22:53

100%
اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

2:21:48

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

1:45:12

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

2:11:25

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

1:30:17

اختتامیه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 24

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 24

2:47:12

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 23

اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 23

2:45:00

اختتامیه‌های جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-‌مبارک

1:48:29

اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

1:55:31

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

2:09:53

اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

2:03:57

اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی

اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی

0:35:34

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

0:49:50

سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

بررسی جایگاه و کارکرد گروه در توسعه تئاتر

0:21:41

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

گروه و کمپانی به مثابه جامعه تئاتری

0:29:05

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

0:58:38

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی در سمینار نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته درشکل گیری و توسعه تئاتر

0:37:31

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

0:18:26

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار در رابطه دولت و تئاتر در ایران

0:40:07

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه‌های نمایشی آماتور ایرانی

0:36:51

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

طراحی فرم برنامه کاری (BP) برای گروه‌های تئاتر برای جذب حمایت‌های دولتی

0:23:21

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 1

0:58:37

100%
سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

0:34:47

تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان

تحلیل آماری گزارش متاسالانه کمپانی‌های موفق تئاتر جهان

0:36:27

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق در گروه‌های تئاتر با رویکرد به استراتژی

0:23:17

نشست تخصصی

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 1

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 1

1:04:43

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 2

بررسی اجمالی متون ارسالی مسابقه نمایشنامه نویسی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر - بخش 2

1:14:47

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 1

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 1

1:01:55

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 2

زنان نمایشنامه‌نویس و چالش‌های تداوم حضور - بخش 2

1:00:26

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 1

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 1

1:06:05

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 2

معرفی تئاتر معاصر ترکیه - بخش 2

1:15:55

100%

سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم  دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

خیر مقدم دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

0:04:03

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

اختتامیه سمینار بین‌المللی تئاتر شرق؛ سنت‌گرایی و مدرنیسم

0:20:43

تئاتر سنتی ویتنام

تئاتر سنتی ویتنام

0:22:22

تئاتر اندونزی

تئاتر اندونزی

0:25:30

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

0:25:36

تئاتر معاصر کره

تئاتر معاصر کره

0:27:02

سنت به مثابه منع فرهنگی در تئاتر شرق

سنت به مثابه منع فرهنگی در تئاتر شرق

0:36:49

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

تئاتر پاسیفیک: چشم انداز

0:30:23

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید

سنت‌گرایی شرق و ادامه آن تا دوران جدید

0:36:21

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی

مونوگرافی تئاتر فارسی در پرده فرهنگ معاصر عربی

0:49:39

سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیردولتی

کیفیت تعامل دولت با توسعه

کیفیت تعامل دولت با توسعه

0:23:44

رابطه تئاتر خصوصی و بخش دولتی

رابطه تئاتر خصوصی و بخش دولتی

0:13:06

مدیریت و سرمایه گذاری تئاتر مستقل:الگوهای نمونه در نیجریه

مدیریت و سرمایه گذاری تئاتر مستقل:الگوهای نمونه در نیجریه

0:15:16

مقاله چالش‌ها و آینده تئاتر مستقل در قزاقستان

مقاله چالش‌ها و آینده تئاتر مستقل در قزاقستان

0:12:30

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

1:24:00

بررسى تطبیقى تئاتر دولتى و مستقل در گرجستان

بررسى تطبیقى تئاتر دولتى و مستقل در گرجستان

0:16:42

نقش روابط عمومی در فرآیند خصوصی سازی تئاتر ایران

نقش روابط عمومی در فرآیند خصوصی سازی تئاتر ایران

0:18:38

سخنرانی مهدی شفیعی در سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیر دولتی

سخنرانی مهدی شفیعی در سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیر دولتی

0:12:12

تزلزل، جرقه‌ای برای خلاقیت یا مانعی برای تجربه گرایی

تزلزل، جرقه‌ای برای خلاقیت یا مانعی برای تجربه گرایی

0:23:52

سخنرانی دبیر علمی سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیر دولتی

سخنرانی دبیر علمی سمینار بین‌المللی تئاتر و ظرفیت‌های غیر دولتی

0:09:21

تمرکزگرایی و استبداد، دو عامل بازدارنده تئاتر خصوصی در ایران

تمرکزگرایی و استبداد، دو عامل بازدارنده تئاتر خصوصی در ایران

0:21:48

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در بین اعضاى گروه‌هاى تئاتر به منظور ارایه‌ى راه‌حل

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در بین اعضاى گروه‌هاى تئاتر به منظور ارایه‌ى راه‌حل

0:18:00

سمینار پژوهشی تئاتر ملی

تئاتر ملی: نقش اسطوره درساختار نمایش و نسبت آن با تئاتر جهانی

تئاتر ملی: نقش اسطوره درساختار نمایش و نسبت آن با تئاتر جهانی

0:33:36

نمایش سنتی، تئاتر ملی و نقش اسطوره در ساختار ملی

نمایش سنتی، تئاتر ملی و نقش اسطوره در ساختار ملی

0:23:33

تئاتر ملی، منطقه‌ای و محلی

تئاتر ملی، منطقه‌ای و محلی

0:26:14

سخنرانی معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی

0:23:57

نمایش سنتی، نمایش ملی، تئاتر ملی

نمایش سنتی، نمایش ملی، تئاتر ملی

0:33:36

از تئاتر سنتی تا تئاتر ملی

از تئاتر سنتی تا تئاتر ملی

0:21:14

تئاتر با هویت ملی

تئاتر با هویت ملی

0:29:43

تئاتر ملی و درک تاریخی

تئاتر ملی و درک تاریخی

0:31:25

خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران

خیرمقدم دبیر سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران

0:31:56

مسئله مدرنیته و جهانی شدن در تئاتر ملی ایران

مسئله مدرنیته و جهانی شدن در تئاتر ملی ایران

0:37:25

سخنرانی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی

سخنرانی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی

0:04:10

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

1:29:30

سمینار تئاتر خصوصی در ایران

در مسیر تئاتر خصوصی

در مسیر تئاتر خصوصی

0:36:24

تئاتر تجاری در بریتانیا

تئاتر تجاری در بریتانیا

0:21:21

بررسی اجمالی دو نمونه موفق از کمپانی‌های تئاتر موفق دنیا

بررسی اجمالی دو نمونه موفق از کمپانی‌های تئاتر موفق دنیا

0:17:10

مدل اقتصاد فرهنگی در مناسبات خصوصی‌سازی هنر تئاتر ایران

مدل اقتصاد فرهنگی در مناسبات خصوصی‌سازی هنر تئاتر ایران

0:34:13

میزگرد راهکارهای ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد راهکارهای ایجاد تئاتر خصوصی

1:10:33

سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی جمع‌بندی دبیر سمینار تئاتر خصوصی در ایران

0:03:58

افتتاحیه سمینار تئاتر خصوصی در ایران

افتتاحیه سمینار تئاتر خصوصی در ایران

0:09:37

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

1:36:32

تئاتر خصوصی در فیلادلفیا

تئاتر خصوصی در فیلادلفیا

0:23:02

کلیپ معرفی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

کلیپ معرفی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

0:03:03

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

1:58:48

سخنرانی دبیر علمی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

سخنرانی دبیر علمی سمینار تئاتر خصوصی در ایران

0:07:30

سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

پورناکالاشا: آیین‌های جام فراوانی

پورناکالاشا: آیین‌های جام فراوانی

0:26:15

شی، نشانه و معنا در آیین‌های چوپانی و کشاورزی با تمرکز بر جستجوی معنای باروری و حیات دوباره

شی، نشانه و معنا در آیین‌های چوپانی و کشاورزی با تمرکز بر جستجوی معنای باروری و حیات دوباره

0:28:18

از خاطرات شفاهی تا اجراهای نمایش: ماجرای ماسکا، جادوگر روستایی ایتالیایی

از خاطرات شفاهی تا اجراهای نمایش: ماجرای ماسکا، جادوگر روستایی ایتالیایی

0:05:51

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در دوره قاجار

تحول نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در دوره قاجار

0:23:42

پیشینه نمایش عروسکی در ایران براساس مستندات تازه‌ای از جیرفت

پیشینه نمایش عروسکی در ایران براساس مستندات تازه‌ای از جیرفت

0:26:29

تقلید، کمدی ایرانی

تقلید، کمدی ایرانی

0:42:38

محمدحسن بیگ در گزینی تعزیه سرای ترک

محمدحسن بیگ در گزینی تعزیه سرای ترک

0:29:55

زنان بوشهردر سوگواره‌های محرم

زنان بوشهردر سوگواره‌های محرم

0:32:36

یک نمایش، دو چهره

یک نمایش، دو چهره

0:41:23

اشکال و مراحل گوناگون در آیین سرسپاری نحله‌های باطنی جهان

اشکال و مراحل گوناگون در آیین سرسپاری نحله‌های باطنی جهان

0:32:39

کانتاستوریا وآیین‌های مدرنیسم

کانتاستوریا وآیین‌های مدرنیسم

0:20:18

بررسی تاثیر هنر نقاشی بر گونه نمایشی پرده‌خوانی

بررسی تاثیر هنر نقاشی بر گونه نمایشی پرده‌خوانی

0:32:39

پنل های فجر سی و ششم

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 1

0:46:33

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 1

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 1

1:03:57

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 1

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 1

1:06:16

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 2

مطالعه تطبیقی زن در اشعار شاهنامه و تراژدی‌های اوریپید - بخش 2

1:10:46

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 1

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 1

1:11:35

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2

پلی‌فونی در تئاتر و جایگاه صدا - بخش 2

1:05:11

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 1

0:47:15

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

تئاتر معاصر ایتالیا - بخش 2

1:03:09

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

مهاجرت هنرمندان تئاتر: تصمیم یا ضرورت؟ بخش 2

0:37:02

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 2

چرا تئاتر مهم است؟ - بخش 2

1:24:17

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

اختتامیه پنل‌های سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

0:50:28

سمینار تئاتر لهستان

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 2

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 2

0:39:08

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 1

ساماندهی،مدیریت و سیستم آموزشی در تئاتر لهستان - بخش 1

0:52:23

تئاترفیزیکی در لهستان - بخش 1

تئاترفیزیکی در لهستان - بخش 1

0:58:47

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش 2

تئاترفیزیکی در لهستان- بخش 2

0:58:47

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 1

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 1

0:48:25

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 2

نقش منتقدین حرفه ای تئاتر و رابطه آنان - بخش 2

0:43:51

نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از لوپا تا کلاتا

نسل جدید کارگردانان تئاتر لهستان از لوپا تا کلاتا

0:51:42

دومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

نمایش عروسکی در هند

نمایش عروسکی در هند

0:38:27

آیین و نمایش عروسکی

آیین و نمایش عروسکی

0:23:29

فیروز مقدس

فیروز مقدس

0:30:25

آیین‌های نمایشی نوروز در افغانستان

آیین‌های نمایشی نوروز در افغانستان

0:20:33

از پولچینلا تا مبارک

از پولچینلا تا مبارک

0:23:55

آیین و مراسم هیلوزورنا

آیین و مراسم هیلوزورنا

0:31:04

طریق البکاء و تعزیه

طریق البکاء و تعزیه

0:21:33

تصویرهای نمایشی بافته‌های آیینی در ایران و ژاپن

تصویرهای نمایشی بافته‌های آیینی در ایران و ژاپن

0:30:43

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

ترانه‌های نمایش پیش‌پرده

0:51:50

شی و زمان در آیین

شی و زمان در آیین

0:32:40

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

نمایش‌های شادی‌آور ایرانی

0:28:32

سخنرانی دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

سخنرانی دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

0:03:30

سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

نقد تئاتر و گفتمان انقلاب

نقد تئاتر و گفتمان انقلاب

0:31:41

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

0:26:17

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی دکتر مهدی حامد سقایان در سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

0:05:11

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

سخنرانی معاون هنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی

0:10:26

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو

بازتاب مفهوم انقلاب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با تکیه بر آرای میشل فوکو

0:27:31

بررسی تئاتر خصوصی ایران در بازه زمانی 1394-1397

بررسی تئاتر خصوصی ایران در بازه زمانی 1394-1397

0:38:02

100%

میزگرد

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

رابطه گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر با نهادهای دولتی و صنفی - بخش 2

0:58:38

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

نقش دانشگاه در تقویت بخش‌های غیردولتی تئاتر

1:24:00

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 2

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 2

0:48:58

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

1:01:25

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 1

نقش رسانه های مختلف درارتباط با منتقدان آنها - بخش 1

0:43:46

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

میزگرد نقش مخاطب در تئاتر خصوصی

1:19:15

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

1:00:46

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

1:36:32

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

میزگرد تعامل یا تقابل تئاتر خصوصی و تئاتر دولتی

1:58:48

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)

میزگرد رابطه تئاتر خصوصى و بخش دولتى (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)

1:24:41

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

میزگرد تخصصی سمینار پژوهشی تئاتر ملی ایران- روز اول

1:29:30

ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیردولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقاى بخش غیردولتى تئاتر (موسسات تخصصى تئاتر)

1:10:41

همایش شهر، شهروندی و تئاتر

دلالت اسطوره‌ای شهر در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم، اثر علیرضا نادری

دلالت اسطوره‌ای شهر در نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم، اثر علیرضا نادری

0:38:00

توسعه شهری (مطالعه موردی: مراکز نمایشی شهر کرمان)

توسعه شهری (مطالعه موردی: مراکز نمایشی شهر کرمان)

0:27:30

جایگاه تئاتر در ساختار شهری

جایگاه تئاتر در ساختار شهری

0:36:31

هنر تئاتر و زایش مفهوم (شهروند)

هنر تئاتر و زایش مفهوم (شهروند)

0:25:46

سخنرانی مهدی شفیعی در همایش پژوهشی «شهر، شهروندی و تئاتر»

سخنرانی مهدی شفیعی در همایش پژوهشی «شهر، شهروندی و تئاتر»

0:06:02

تأثیر کلان‌شهر بر حیات ذهنی شخصیتهای نمایشی

تأثیر کلان‌شهر بر حیات ذهنی شخصیتهای نمایشی

0:30:18

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

میزگرد معماری، شهر، حقوق شهروندی و تئاتر

1:00:46

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی، فیلم داگ ویل و نمایشنامه شهر کوچک ما

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی، فیلم داگ ویل و نمایشنامه شهر کوچک ما

0:22:01

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 1

1:01:25

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

میزگرد شهر و مسئولیت اجتماعی تئاتر - بخش 2

1:04:27

رویداد

آیین شادپیمایی هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

آیین شادپیمایی هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

0:03:55

افتتاحیه نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران

افتتاحیه نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران

0:54:55

کارگاه آموزشی

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 1

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 1

0:38:22

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 2

تئاتر عروسکی معاصر اروپا - بخش 2

0:51:17

بیان تصویری عروسک در قاب

بیان تصویری عروسک در قاب

1:48:53

100%
تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

تئاتر فراگیر و کاربرد آن در تئاتر عروسکی

1:19:44

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

بازی‌دهندگی عروسک در قاب

1:17:01

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

کاربرد میزانسن جایی میان تئاتر عروسکی و تصویر محصور شده در قاب

1:57:38

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

موسیقی فانتزی، موسیقی ملل در تئاتر عروسکی

1:51:57

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

شناخت فضا در طراحی صحنه نمایش عروسکی

1:37:51

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

عروسک‌ها و هفت آیین ترنس مدرن

1:26:49

همایش

همایش برگزیدگان جشنواره‌های استانی فجر 37 - بخش 1

همایش برگزیدگان جشنواره‌های استانی فجر 37 - بخش 1

0:45:16

همایش برگزیدگان جشنواره‌های استانی فجر 37 - بخش 2

همایش برگزیدگان جشنواره‌های استانی فجر 37 - بخش 2

0:46:47

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک

بارگاه سلیم خان

بارگاه سلیم خان

کارگردان: زهرا امینی

0:00:01

فاصله ای به وسعت

فاصله ای به وسعت

کارگردان: مهناز آقایی

0:00:01

چطور برگردم خونه

چطور برگردم خونه

0:00:01

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

کارگردان: فاطمه جلیلی معز

0:00:01

گور خر سیاه

گور خر سیاه

کارگردان: شراره طیار

0:00:01

دنیای خیال انگیز من

دنیای خیال انگیز من

0:00:01

دست نشان ده

دست نشان ده

0:00:01

خاک

خاک

کارگردان: فهیمه مدحتی

0:00:01

آدم‌های با فرهنگ

آدم‌های با فرهنگ

0:00:01

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان

کارگردان: سارا بهرامی

0:00:01

آلوده نکنیم

آلوده نکنیم

0:00:01

اعماق

اعماق

0:00:01

نمایش عروسکی تهران-مبارک 18 / فضای مجازی و ایده‌های نو

خاک

خاک

کارگردان: فهیمه مدحتی

0:00:01

دست نشان ده

دست نشان ده

0:00:01

زندگی زباله ای

زندگی زباله ای

0:00:01

دنیای لالایی ها

دنیای لالایی ها

0:00:01

اعماق

اعماق

0:00:01

نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (مسابقه)

ناخوانده

ناخوانده

1:25:00

33%
راشومون

راشومون

1:15:00

50%
کمین ژاله

کمین ژاله

1:30:00

75%
هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود

هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود

1:30:00

100%
تن‌ها

تن‌ها

0:45:00

50%
بین یه عالمه ماهی

بین یه عالمه ماهی

1:10:00

چاقوی دم کرده شب

چاقوی دم کرده شب

0:40:00

یک کاست لته/ روی C

یک کاست لته/ روی C

1:15:00

66%
خواهرم منم ایسمنه

خواهرم منم ایسمنه

0:45:00

80%
پینوکیو

پینوکیو

0:40:00

93%
بهشت حکیم‌الله

بهشت حکیم‌الله

0:35:00

ریبوت

ریبوت

1:05:00

66%

نمایش‌های صحنه‌ای فجر 39 (غیررقابتی)

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

گرگاس‌ها یا روزبخیر آقای وزیر

1:50:00

50%
الف کاف شین

الف کاف شین

0:50:00

کمان‌ابرو

کمان‌ابرو

1:00:00

پاشوره

پاشوره

0:45:00

گودو

گودو

1:00:00

هماتوم اپیدورال جن‌زده

هماتوم اپیدورال جن‌زده

0:55:00

100%
آپ. آرت. مان

آپ. آرت. مان

1:15:00

برونسی

برونسی

1:10:00

75%
ژوان

ژوان

0:55:00

50%
پات

پات

1:00:00

75%
سرباز

سرباز

1:20:00

50%
ته بلیط

ته بلیط

2:00:00

85%

نمایش‌های عروسکی تهران-مبارک 18 / مناسب کودک

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

0:00:01

حیاط خانه ما

حیاط خانه ما

کارگردان: وحید خسروی

0:00:01