Background Image
محیطی (خیابانی) نمایش‌های خیابانی فجر 39 (مسابقه)

تن‌ های تنها

1399
تهران - پهنه رودکی
0:20:00
تاریخ انتشار: 1399/11/15
66%

اشتراک گذاری صفحه در :

مـادر مُـرد از بـس کـه جـان نـدارد. دیـروز تـو، امـروز مـن، فـردا او. و مـن هـم خواهـم مـرد از بـس کـه جـان نـدارم.

خرید بلیط و تماشا
تن‌ های تنها
image

تصاویر و ویدئوها :

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه محیطی (خیابانی)

میه روگی که وو

میه روگی که وو

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

لبخند با طعم ماسک

لبخند با طعم ماسک

لال بهیگ

لال بهیگ

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

چیز میز

چیز میز

نگهبان آب

نگهبان آب

سار گلین

سار گلین

اوراقچی

اوراقچی

قلیان اویونی

قلیان اویونی

مترسک

مترسک

حس...؟!

حس...؟!

آل و نال

آل و نال

65:99

65:99

بهار میاد

بهار میاد

موارد مشابه نمایش‌های خیابانی فجر 39 (مسابقه)

میه روگی که وو

میه روگی که وو

لبخند با طعم ماسک

لبخند با طعم ماسک

لال بهیگ

لال بهیگ

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

سار گلین

سار گلین

قلیان اویونی

قلیان اویونی

حس...؟!

حس...؟!

آل و نال

آل و نال

65:99

65:99