Background Image

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 27 همدان

آش آشتی کنان

آش آشتی کنان

0:55:55

باب اسفنجی کرگدن

باب اسفنجی کرگدن

1:26:55

تنهایی دنیا

تنهایی دنیا

0:40:58

75%
پرنده آبی

پرنده آبی

0:21:13

دینگ دینگ دنگ

دینگ دینگ دنگ

0:26:18

66%
خانم خزوک

خانم خزوک

0:39:44

ریزجان

ریزجان

0:48:15

سومین روز تابستان

سومین روز تابستان

0:44:50

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

سوگ شب هزارویکم شهرزاد قصه ساز

0:24:29

50%
آی تک

آی تک

0:48:21

قصه بخت

قصه بخت

0:40:50

کاشف گیج

کاشف گیج

0:55:40

100%