Background Image
محیطی (خیابانی) نمایش‌های خیابانی فجر 39 (مسابقه)

آل و نال

1399
تهران - پهنه رودکی
0:20:00

اشتراک گذاری صفحه در :

زنـی می‌خواهـد بچـه خـود را بـه دنیـا بیـاورد و دچـار آل گرفتگـی می‌شـود. پیرزنـی بـا اجـرای آیینـی، آل را از آنجـا دور کـرده و...

خرید بلیط و تماشا
آل و نال
image

دیدگاه‌های کاربران

موارد مشابه محیطی (خیابانی)

میه روگی که وو

میه روگی که وو

دریا زمین ماهی هاست

دریا زمین ماهی هاست

لبخند با طعم ماسک

لبخند با طعم ماسک

لال بهیگ

لال بهیگ

نگهبان آب

نگهبان آب

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

سار گلین

سار گلین

تن‌ های تنها

تن‌ های تنها

چیز میز

چیز میز

اوراقچی

اوراقچی

قلیان اویونی

قلیان اویونی

مترسک

مترسک

حس...؟!

حس...؟!

65:99

65:99

بهار میاد

بهار میاد

موارد مشابه نمایش‌های خیابانی فجر 39 (مسابقه)

میه روگی که وو

میه روگی که وو

لبخند با طعم ماسک

لبخند با طعم ماسک

لال بهیگ

لال بهیگ

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

واگویه‌های یک فشنگ جنون‌زده

سار گلین

سار گلین

تن‌ های تنها

تن‌ های تنها

قلیان اویونی

قلیان اویونی

حس...؟!

حس...؟!

65:99

65:99