Background Image

نمایش‌های امیر دژاکام

رویاهای خلیج فارس

رویاهای خلیج فارس

2:04:16

آسمان و زمین

آسمان و زمین

1:09:26

سه گانه میتراس

سه گانه میتراس

1:01:27

امپراطور و آنجلو

امپراطور و آنجلو

0:49:40

روژان

روژان

1:07:03

دزد دریایی

دزد دریایی

2:05:26

اسید

اسید

0:55:18

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی

1:46:20

شمس

شمس

1:23:49

همزاد

همزاد

1:08:56

پرده‌های نیلگون

پرده‌های نیلگون

0:43:42

شهرزاد

شهرزاد

2:01:42