Background Image

شیوا مسعودی

مدرس تئاتر و کارگردان

تئاترهای این هنرمند

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای مجازی

چالش‌های آموزش عملی تئاتر در فضای …

1:23:27

نشست‌های تخصصی (رایگان)
از تئاتر سنتی تا تئاتر ملی

از تئاتر سنتی تا تئاتر ملی

0:21:14

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
نقش دراماتورژ در هویت‌بخشى به تئاترهاى خصوصى(غیر دولتى)

نقش دراماتورژ در هویت‌بخشى به تئاترهاى …

0:24:29

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)