Background Image

افشین خورشید‌ باختری

مدرس تئاتر و بازیگر

تئاترهای این هنرمند

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی

اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در …

1:38:25

نشست‌های تخصصی (رایگان)
تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر در فضای مجازی

تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی‌شناختی تئاتر …

1:19:08

نشست‌های تخصصی (رایگان)