Background Image

مسعود شیربچه

پژوهشگر

تئاترهای این هنرمند

دگردیسی جن از ساحت معنایی به تجسمی، تصویری و عاملی نمایشی در تعزیه و پرده خوانی

دگردیسی جن از ساحت معنایی به …

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)