Background Image

محمد علی خبری

مدیر و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

تئاتر خصوصی در ایران

تئاتر خصوصی در ایران

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ارزیابی هنرمندان از ضرورت‌ها، زمینه‌ها و ویژگی‌های تئاتر خصوصی

ارزیابی هنرمندان از ضرورت‌ها، زمینه‌ها و …

0:32:07

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی

1:36:32

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت از آن از دیدگاه هنرمندان تئاتر

مسائل تئاتر و راه‌های بدون رفت …

0:18:26

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
وبینار زیبایی شناسی تئاتر انقلاب اسلامی ایران

وبینار زیبایی شناسی تئاتر انقلاب اسلامی …

0:00:01

وبینار بررسی تئاتر انقلاب اسلامی