Background Image

محسن شاطر کهکی

شبیه‌خوان

تئاترهای این هنرمند

تعزیه شهادت امام حسین (ع)

تعزیه شهادت امام حسین (ع)

2:29:00

مجالس شبیه خوانی نمایش‌های علاالدین قاسمی