Background Image

فرهاد ناظرزاده کرمانی

نویسنده و مدرس دانشگاه

تئاترهای این هنرمند

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

سخنرانی دکتر ناظرزاده سمینار پژوهشی نقش …

0:34:47

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

ریختارهای نمایشگانی سنتی و نه-سنتی هند

0:25:36

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)