Background Image

غزاله رشیدی

کارگردان و بازیگر

تئاترهای این هنرمند

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در بین اعضاى گروه‌هاى تئاتر به منظور ارایه‌ى راه‌حل

شناسایى مولفه‌هاى سرمایه‌گذارى در بین اعضاى …

0:18:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)