Background Image

علی چرخی نفر.

موسیقی

تئاترهای این هنرمند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

چکامه هایی که حباب می‌شوند

1:00:00

اجتماعی مقاومت