Background Image

علی نصیریان

بازیگر

تئاترهای این هنرمند

پرسش و پاسخ در باب کارکرد نمایش های آیینی در نمایش های معاصر با حضور علی نصیریان

پرسش و پاسخ در باب کارکرد …

0:36:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)