Background Image

عباس صالحی

نوازنده

تئاترهای این هنرمند

تعزیه شهادت امام حسین (ع)

تعزیه شهادت امام حسین (ع)

2:29:00

مجالس شبیه خوانی نمایش‌های علاالدین قاسمی
مجلس شبیه‌ خوانی فتح خیبر

مجلس شبیه‌ خوانی فتح خیبر

1:24:00

مجالس شبیه خوانی نمایش‌های علاالدین قاسمی
تعزیه حضرت مسلم (ع)

تعزیه حضرت مسلم (ع)

3:08:00

مجالس شبیه خوانی