Background Image

حجت اسدیان

پژوهشگر و مدرس

تئاترهای این هنرمند

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین و تئاتر

پست‌اتیمولوژی واژگان نمایش، آیین و تئاتر

0:40:24

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
نسبت میان تفکر و زبان با سنت و آیین از نظر تفکر متافیزیک

نسبت میان تفکر و زبان با …

0:22:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
اتیمولوژی واژگان عروسک و Puppet

اتیمولوژی واژگان عروسک و Puppet

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تمایز میان زبانشناسی هولیستی و پلورالیستی

تمایز میان زبانشناسی هولیستی و پلورالیستی

1:05:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
ذات تئاتر و نسبت آن با آیین

ذات تئاتر و نسبت آن با …

1:07:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)