Background Image

بهزاد قادری

مترجم و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

برداشت‌های متفاوت از فرهنگ خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی فرهنگی

برداشت‌های متفاوت از فرهنگ خصوصی‌سازی و …

0:38:50

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
مدرنیته: «نظام سوم»، تئاتر، عرف و نوآوری

مدرنیته: «نظام سوم»، تئاتر، عرف و …

0:23:59

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)