Background Image

بهروز محمودی بختیاری

پژوهشگر و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو نمونه سینمایی و نمایشی، فیلم داگ ویل و نمایشنامه شهر کوچک ما

بررسی تطبیقی هویت شهر در دو …

0:22:01

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در شکل‌گیری و توسعه تئاتر

نقش گروه‌ها و نهادهای سازمان‌یافته در …

None

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)