Background Image

بهروز غریب پور

کارگردان، مدیر و مدرس تئاتر

تئاترهای این هنرمند

منابع مالی و نسبت آن با عملکرد تئاتر

منابع مالی و نسبت آن با …

0:32:42

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
بررسی تطبیفی آیین های مرگ در ایران پیش از اسلام در تعزیه

بررسی تطبیفی آیین های مرگ در …

0:12:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)
تجربه من، پدید آوردن زبانی نو از درون ساختار اپرای عروسکی

تجربه من، پدید آوردن زبانی نو …

0:30:00

سمینارهای علمی و پژوهشی (رایگان)