Background Image

اسماعیل معینی

شبیه‌خوان

تئاترهای این هنرمند

تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی

تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی

3:00:00

مجالس شبیه خوانی نمایش‌های علاالدین قاسمی